SLIKARSTVO I INTERMEDIJA

 

NASTAVNI PLAN ZA OSNOVNE STUDIJE / SLIKARSTVO I INTERMEDIJA

NASTAVNI PLAN ZA MASTER STUDIJE / SLIKARSTVO I INTERMEDIJA

 

USLOVI UPISA I PRIJEMNI ISPIT / OSNOVNE STUDIJE
Uslovi za upis na prvi ciklus studija su završena srednja četverogodišnja škola i položen prijemni  (kvalifikacioni) ispit koji se sastoji, u zavisnosti od studijskog programa i smjera, od pismenog, usmenog i praktičnog dijela i razgovora pred komisijom, te  pregleda  priloženih radova.
Na prijemnom ispitu kandidati se ocjenjuju bodovima. Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim mjerilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:
1. uspjeh u prethodnom školovanju – najviše 50 bodova,
2. uspjeh na prijemnom ispitu – najviše 50 bodova.
Smatraće se da je položio prijemni ispit za upis na prvi ciklus studija onaj kandidat koji je osvojio najmanje 15 od mogućih 50 bodova predviđenih za prijemni ispit. Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova.
Rang lista kandidata koji su stekli pravo na upis objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Akademije umjetnosti, najkasnije 24 sata po obavljenim prijemnim ispitima. Kandidat ima pravo na prigovor ukoliko smatra da prijemni ispit nije održan u skladu sa Zakonom, Statutom i opštim aktima Univerziteta u Banjoj Luci. Kandidat može da podnese dekanu prigovor u roku od 36 sati od objavljivanja rang liste. Dekan donosi odluku po prigovoru u roku od 24 sata po dobijanju prigovora. Na studije se upisuju  kandidati koji su rangirani do broja odobrenog za upis. Strani državljanin se može upisati na studije pod uslovima koje propisuje Zakon i akti Univerziteta u Banjoj Luci.
Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti. Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis kandidati prilažu   dokumentaciju koja je navedena u konkursu i neophodne radove za polaganje prijemnog ispita napojedinom smjeru.
Prijemni ispit za mjerove Slikarstvo i Intermedijalna umjetnost je zajednički i organizovaće se na sljedeći način:
Kandidati dostavljaju mapu sa najmanje deset radova iz oblasti Slikarstva, Crteža i Intermedijalne umjetnosti.
Prijemni ispit traje četiri dana u periodu od 10.00 do 14.00 časova.
· Prvi dan – Studija portreta (po živom modelu).
· Drugi dan – Studija akta (po živom modelu).
· Treći dan – Studija akta (po živom modelu).
· Četvrti dan – Slikanje mrtve prirode (tehnika po izboru…) ili izvođenje rada iz oblasti Intermedijalne umjetnosti po zadatim parametrima.

 

USLOVI UPISA I PRIJEMNI ISPIT / MASTER STUDIJE
Na drugi ciklus akademskih studija (master)  mogu se upisati kandidati koji su završili prvi ciklus studija u četvorogodišnjem trajanju, odnosno stekli 240 ECTS-a u pravilu s najmanjom prosječnom ocjenom 8 u toku studija i najmanjom ocjenom 9 iz diplomskog/ završnog ispita, te da su položili prijemni ispit za drugi ciklus studija. Studije drugog ciklusa mogu upisati i kandidati koji su završili diplomske umjetničke studije prema  propisima koji su važili prije prihvatanja principa Bolonjske deklaracije pri čemu Akademija umjetnosti vrši vrednovanje ranije stečenih akademskih naziva za potrebe nastavka školovanja.
Svi kandidati polažu prijemni ispit određen za pojedini studijski smjer. Na prijemnom ispitu kandidati se ocjenjuju bodovima. Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim mjerilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to:
1. uspjeh u prethodnom školovanju – najviše 50 bodova,
2. uspjeh na prijemnom ispitu – najviše 50 bodova.
Smatraće se da je položio prijemni ispit za upis na drugi ciklus studija onaj kandidat koji je osvojio najmanje 15 od mogućih 50 bodova predviđenih za prijemni ispit.
Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademijautvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova.
Rang lista kandidata koji su stekli pravo na upis objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Akademije umjetnosti, najkasnije 24 sata po obavljenim prijemnim ispitima.Kandidat ima pravo na prigovor ukoliko smatra da prijemni ispit nije održan u skladu sa Zakonom, Statutom i opštim aktimaUniverziteta u Banjoj Luci.Kandidat može da podnese dekanu prigovor u roku od 36 sati od objavljivanja rang liste. Dekan donosi odluku po prigovoru u roku od 24 sata po dobijanju prigovora.Na studijese upisuju  kandidati koji su rangirani do broja odobrenog za upis.
Strani državljanin se može upisati na studije pod uslovima koje propisuje Zakon i akti Univerziteta u Banjoj Luci.
Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Akademije umjetnosti.
  Prilikom prijavljivanja na konkursza upiskandidati prilažu:
–          dokumentaciju koja je navedena u konkursu,
–          umjetničke radove,  
–          mapu crteža,
–          umjetnička biografija,
–          prijedlog umjetničkog istraživanja i
–          samostalan rad.
Na prijemni ispit iz Slikarstva i intermedije kandidati dostavljaju:
          – najmanje 5 radova (slike, radovi intermedijalne umjetnosti i sl.)
          – mapa crteža ( najmanje 10 crteža  – format nije ograničen)
          – umjetnička biografija
          – prijedlog umjetničkog istraživanja
          – samostalan rad (radovi koji su nastali samostalno izvan institucije
           na kojoj je kandidat studirao).
Utvrđuje se redoslijed primljenih kandidatana osnovu postignutih rezultata na prvom ciklusu studija (prosječna ocjena, kvalitet radova, izlaganje na izložbama od nacionalnog značaja i međunarodnim izložbama, nagrade i priznanja).